Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và thời điểm dự kiến tổ chức Đại hội
May,11,2023 Thông báo cho cổ đông

TB ngay dk-01

Thông báo gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) (Click để download)

Leave Comments