CBTT V/v thay đổi người nội bộ của công ty đại chúng
May,16,2023 Thông báo cho cổ đông

1/ Quyết định số 07.QĐ_HĐQT ngày 15/5/2023 của HĐQT ILS thôi giao nhiệm vụ phụ trách Ban TCKT (Click để download) 

2/ Quyết định số 11.QĐ_HĐQT ngày 15/5/2023 của HĐQT ILS v/v giao nhiệm vụ phụ trách Ban TCKT đối với bà Phùng Ngọc Dung (Click để download) 

Leave Comments