CBTT BCTC riêng, hợp nhất Quý I/2023 và văn bản giải trình kèm theo
April,28,2023 Báo cáo tài chính

1/ BCTC riêng quý I năm 2023 (Click để download) 

2/ BCTC hợp nhất quý I năm 2023 (Click để download) 

3/ Văn bản giải trình số liệu KQKD riêng, hợp nhất quý I năm 2023 (Click để download) 

Leave Comments