CBTT V/v Giải trình nguyên nhân BCTC hợp nhất có ý kiến kiểm toán ngoại trừ 03 năm liên tiếp
April,21,2023 Thông báo cho cổ đông

Leave Comments