Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Dịch vụ quốc tế
July,27,2018 Thông báo cho cổ đông

Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Dịch vụ quốc tế ban hành ngày 27/4/2018 được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua. Điều lệ gồm 60 điều, được chia thành 21 chương sẽ chi phối toàn bộ hoạt động của công ty.

Vui lòng xem download tài liệu TẠI ĐÂY.

Leave Comments