Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế
July,25,2018 Quan hệ cổ đông

1/ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Click để xem)

2/ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Click để xem)

3/ Báo cáo của Hội đồng quản trị (Click để xem)

4/ Báo cáo của Ban kiểm soát (Click để xem)

5/ Báo cáo tài chính riêng năm 2017 (Click để xem)

6/ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (Click để xem)

7/ Tờ trình V/v Phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 (Click để xem)

8/ Tờ trình V/v Phê duyệt tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018 (Click để xem)

9/ Tờ trình V/v Thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2018 (Click để xem)

10/ Tờ trình V/v Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (Click để xem)

11/ Điều lệ Công ty CP Đầu tư thương mại và Dịch vụ quốc tế (Sửa đổi lần 01) (Click để xem)

12/ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quyết định ban hành của HĐQT (Click để xem)

 

Leave Comments