INTERSERCO chính thức trở thành công ty đại chúng
July,25,2018 Thông báo cho cổ đông

Ngày 20/7/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 4468/UBCK -GSĐC v/v chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Dịch vụ quốc tế. 4468.UBCK.GSĐC

Leave Comments