CBTT V/v giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán trong năm tài chính 2022
June,8,2023 Thông báo cho cổ đông

Công văn số 163/ILS-TCKT ngày 08/6/2023 của Công ty CP Đầu tư thương mại và Dịch vụ quốc tế  /v giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán trong năm tài chính 2022 (Click để download) 

Leave Comments