CBTT Nghị quyết; Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và các tài liệu liên quan
June,29,2023 Đại hội đồng cổ đông

172

  1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (Click để download)
  2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (Click để download)
  3. Điều lệ công ty (sửa đổi lần 03) (Click để download)

Leave Comments