CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
June,6,2023 Đại hội đồng cổ đông

 1. Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (click để download)
 2. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (click để download)
 3. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (click để download)
 4. Giấy uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (click để download)
 5. Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết (click để download)
 6. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (click để download)
 7. Báo cáo của HĐQT (click để download)
 8. Báo cáo của BKS (click để download)
 9. Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán và kế hoạch năm 2023 (click để download)
 10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh (Click để download)
 11. Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty (Click để download)
 12. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 (click để download)
 13. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BTCT năm 2023 (click để download)
 14. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ (click để download)
 15. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (click để download)
 16. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (click để download)

Leave Comments