CBTT BCTC riêng, hợp nhất Quý III/2023 và văn bản giải trình kèm theo
October,30,2023 Báo cáo tài chính

1/ BCTC riêng Quý III/2023 (Click để download)

2/ BCTC hợp nhất Quý III/2023 (Click để download)

3/ Văn bản giải trình số liệu KQKD riêng, hợp nhất quý III/2023 (Click để download)

Leave Comments