CBTT V/v Thay đổi người nội bộ của công ty đại chúng
October,3,2023 Thông báo cho cổ đông

Công bố thông tin thay đổi người nội bộ của công ty đại chúng-2

1/ Công văn gửi UBCKNN và SGDCKHN (Click để download) 

2/ Danh sách người nội bộ và những người có liên quan (Click để download) 

3/ QĐ của HĐQT Vv thôi giao nhiệm vụ phụ trách ban TCKT (Click để download) 

4/ QĐ của HĐQT Vv tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phạm Xuân Phương giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm TB TCKT (Click để download) 

Leave Comments