CBTT Thông qua Phương án chuyển nhượng một phần vốn góp của ILS (mẹ) tại Công ty CP Thương mại quốc tế Interserco Việt Nam (con)
December,21,2023 Thông báo cho cổ đông

Leave Comments