BCTC hợp nhất năm 2020 và văn bản giải trình
April,9,2021 Báo cáo tài chính

  1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020:  Xem tài liệu tại đây 
  2. Văn bản giải trình số liệu KQKD hợp nhất năm 2020: Xem tài liệu tại đây
  3. Văn bản giải trình ý kiến kiểm toán trên BCTC hợp nhất năm 2020: Xem tài liệu tại đây

Leave Comments