Báo cáo tài chính riêng năm 2020 và các văn bản giải trình
March,25,2021 Báo cáo tài chính

  1. Báo cáo tài chính riêng năm 2020  (Xem tài liệu tại đây )
  2. Văn bản giải trình số liệu KQKD năm 2020 ( Xem tài liệu tại đây )
  3. Văn bản giải trình ý kiến kiểm toán ( Xem tài liệu tại đây )

Leave Comments