Thông báo về việc huỷ ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
March,24,2021 Thông báo cho cổ đông

Thông báo về việc huỷ ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty CP Đầu tư thương mại và Dịch vụ quốc tế.

Xem tài liệu tại đây

Leave Comments