Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và thời điểm dự kiến tổ chức Đại hội
May,14,2024 Thông báo cho cổ đông

v đk cuối cùng để thực hiện quyền tham gia dự ĐHĐCĐ 2024 và thời điểm dự kiến TC Đại hội_0001-01

Thông báo gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) (Click để download)

Leave Comments