CBTT BCTC riêng, hợp nhất Quý I/2024 và văn bản giải trình kèm theo
April,29,2024 Báo cáo tài chính

1/ BCTC riêng Quý I/2024 (Click để download)

2/ BCTC hợp nhất Quý I/2024 (Click để download)

3/ Văn bản giải trình số liệu KQKD riêng, hợp nhất quý I/2024 (Click để download)

Leave Comments