Công bố thông tin bất thường: Thông qua giao dịch vay vốn giữa Công ty CP Đầu tư thương mại và Dịch vụ quốc tế và Công ty CP Cung ứng nhân lực và Thương mại quốc tế
December,25,2018 Thông báo cho cổ đông

Leave Comments