CBTT V/v Thông qua giao dịch vay vốn giữa Công ty với người có liên quan
July,24,2023 Thông báo cho cổ đông

198.ILS-01

Tài liệu đính kèm: Quyết định số 13/QĐ-HĐQT ngày 24/7/2023 của HĐQT Công ty CP Đầu tư thương mại và Dịch vụ quốc tế (Click để download) 

Leave Comments