CBTT BCTC riêng, hợp nhất Quý II/2023 và văn bản giải trình kèm theo
July,28,2023 Báo cáo tài chính

1/ BCTC riêng Quý II/2023 (Click để download)

2/ BCTC hợp nhất Quý II/2023 (Click để download)

3/ Văn bản giải trình số liệu KQKD riêng, hợp nhất quý II/2023 (Click để download)

Leave Comments