CBTT V/v Thông qua giao dịch vay vốn giữa Công ty với người có liên quan
May,28,2024 Thông báo cho cổ đông

CV Số 138/ILS-TCKT ngày 28/5/2024 và QĐ số 16/QĐ-HĐQT v/v thông qua giao dịch với người có liên quan (Click để download) 

Leave Comments