CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
June,4,2024 Đại hội đồng cổ đông

 1. Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (click để download)
 2. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (click để download)
 3. Giấy uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (click để download)
 4. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (click để download)
 5. Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết (click để download)
 6. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (click để download)
 7. Báo cáo của HĐQT (click để download)
 8. Báo cáo của BKS (click để download)
 9. Tờ trình thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2024 (click để download)
 10. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 (Click để download)
 11. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 (click để download)
 12. Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ (click để download)
 13. Tờ trình thông qua trương điều chỉnh dự án ĐTXD Cảng ICD Mỹ Đình (click để download)
 14. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (click để download)
 15. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (click để download)

Leave Comments