CBTT V/v Thông qua giao dịch giữa công ty với người có liên quan
August,18,2023 Thông báo cho cổ đông

231.ILS.TCKT Vv Thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan-01Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 18/8/2023 của HĐQT Công ty CP Đầu tư thương mại và Dịch vụ quốc tế (Click để download)

Leave Comments