CBTT BCTC riêng, hợp nhất bán niên năm 2023 và văn bản giải trình kèm theo
August,28,2023 Báo cáo tài chính

  1. BCTC riêng đã được soát xét giai đoạn 01.01.2023 đến 30.6.2023 (Click để download)
  2. BCTC Hợp nhất đã được soát xét giai đoạn 01.1.2023 đến 30.6.2023 (Click để download)
  3. Giải trình số liệu KQKD 6 tháng đầu năm 2023 (click để download)
  4. Giải trình ý kiến kiểm toán trên BCTC bán niên 2023 (Click để download)

Leave Comments