CBTT V/v thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
June,9,2022 Thông báo cho cổ đông

Công bố thông tin

– Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 08/6/2022 của Công ty CP Đầu tư thương mại và Dịch vụ quốc tế (Click để download) 

Leave Comments