CBTT BCTC riêng, hợp nhất Quý IV/2023 và văn bản giải trình kèm theo
January,30,2024 Báo cáo tài chính

1/ BCTC riêng Quý IV/2023(Click để download)

2/ BCTC hợp nhất Quý IV/2023 (Click để download)

3/ Văn bản giải trình số liệu KQKD riêng, hợp nhất quý IV/2023 (Click để download)

Leave Comments