CBTT Báo cáo quản trị năm 2023
January,30,2024 Thông báo cho cổ đông

  1. Báo cáo quản trị năm 2023 (Click để download) 
  2. Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty (Click để download) 

Leave Comments