CBTT BCTC riêng, hợp nhất Quý IV/2022 và văn bản giải trình kèm theo
January,27,2023 Báo cáo tài chính

1/ Báo cáo tài chính riêng Quý IV/2022 (Click để download) 

2/ Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2022 (Click để download) 

3/ Văn bản giải trình KQKD riêng, hợp nhất quý IV/2022 (Click để download) 

Leave Comments