CBTT Báo cáo quản trị, Danh sách cổ đông lớn cổ đông nhà nước
January,30,2023 Thông báo cho cổ đông

1. Báo cáo quản trị năm 2022 (Click để download) 

2. Phụ lục số 20 kèm báo cáo quản trị: Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty (Click để download) 

3. Danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước 30/12/2022 (Click để download) 

Leave Comments