Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2020
October,29,2020 Báo cáo tài chính

  1. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2020 (click để download )
  2. Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Quý 3/2020 (click để download )

Leave Comments