Thông báo v/v: Ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên và thời điểm dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
March,12,2019 Thông báo cho cổ đông

Leave Comments