Thông báo: V/v chốt danh sách đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung và Đăng ký giao dịch cổ phiếu của trên hệ thống giao dịch chứng khoán UPCOM
April,1,2017 Thông báo cho cổ đông

Thông báo chốt danh sách đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung và Đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty CP Đầu tư thương mại và Dịch vụ Quốc tế trên hệ thống giao dịch chứng khoán UPCOM

XEM FILE PDF

Leave Comments