CBTT về việc giải trình số liệu KQKD trên BCTC năm 2021
June,21,2022 Báo cáo tài chính

<a href=”https://drive.google.com/file/d/16573wWEsEtPQKHc-aCudE8YYkRynEMxR/view?usp=sharing”>Văn bản giải trình số liệu KQKD trên BCTC năm 2021 (Click để download) </a>

Leave Comments