CBTT V/v: Giải trình chậm Công bố thông tin về việc Tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Logistics Tây Ninh và Thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phần của ILS tại Công ty Cổ phần Logistics Tây Ninh
August,18,2020 Thông báo cho cổ đông

Leave Comments