CBTT Thông qua giao dịch cung cấp dịch vụ giữa Công ty mẹ (ILS) và Công ty con (ILSI)
October,6,2021 Thông báo cho cổ đông

296-02-01– Tài liệu đính kèm: Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 06/10/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư thương mại và Dịch vụ quốc tế (Click để download) 

Leave Comments