CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
June,3,2021 Đại hội đồng cổ đông

144. ILS-TCKT Vv CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021-01-01Danh sách tài liệu:

1. Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Click để download)

2. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Click để download)

3. Phiếu xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Click để download)

4. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Click để download)

5. Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết (Click để download)

6. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Click để download)

7. Báo cáo của Hội đồng quản trị (Click để download)

8. Báo cáo của Ban kiểm soát (Click để download)

9. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và kế hoạch năm 2021 (Click để download)

10. Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh (Click để download)

11. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ (Click để download)

12. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Click để download)

13. Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 (Click để download)

14. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (Click để download)

15. Dự thảo biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Click để download)

16. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Click để download)

 

Leave Comments