BCTC riêng, hợp nhất Quý I/2021 và văn bản giải trình kèm theo
April,28,2021 Báo cáo tài chính

1/ BCTC riêng Quý I/2021 (Click để download) 

2/ BCTC hợp nhất Quý I/2021 (Click để download) 

3/ Văn bản giải trình số liệu KQKD Quý I/2021 (Click để download) 

Leave Comments