CBTT BCTC riêng, hợp nhất Năm 2023 và văn bản giải trình kèm theo
March,29,2024 Báo cáo tài chính

1/ BCTC riêng Năm 2023 (Click để download)

2/ BCTC hợp nhất Năm 2023 (Click để download)

3/ Văn bản giải trình số liệu KQKD riêng, hợp nhất Năm 2023 (Click để download)

4/ Văn bản giải trình ý kiến kiểm toán trên BCTC hợp nhất Năm 2023 (Click để download)

Leave Comments